LANGIT UG ANG BALAANG SYUDAD,
ANG BAG-ONG JERUSALEM!

LANGIT: Si Ginoong Jesus niingon ngadto sa kawatan nga naghinulsol ug
nakakaplag ug kapasayloan,"Ako magaingon kanimo sa tinuod, karong
adlawa mahiuban ka sa akong paraiso" (Luk. 23:43)

ANG LANGIT MATUOD UG MAHIMONG IMONG MAANGKON!

UNSA KINI?

UNSAON NIMO PAG-ADTO DIDTO HUMAN SA IMONG KAMATAYON?

UNSA KA MAHINUNGDANON ANG IMONG KALUWASAN?

Ang kinabuhing dayon labaw ka mahinungdanon kay sa salapi; tawhanong relasyon, mga higala, dungog, pagkainila, gahum o ang pag-angkon s tibuok kalibutan. Ayaw usiki ang imong kalag tungod niining mga butanga (Marcos 8:36). Ang imong kaluwasan mahinungdanon kaayo kay ang eternidad walay kinutuban. Ang imong pagkamatinud-anon ni Kristo karon (o ang pagkakulang niini) moapekto kanimo usa ka gatos ka tuig gikan karon o hangtud sa walay katapusan. Daghang mga tawo mibuhis na sa ilang kinabuhi, nabilanggo, nawad-an ug trabaho, asawa o bana, higala, pamilya, mga kabtangan ug uban pa aron mabatonan ang kaluwasan o magpabilin kini. Mahimong susama usab ang bili nga imong ibuhis diin kini usa ka pagsulay (Pin. 2:10,11).

Dumuol ka sa Dios ug magpabiling matinud-anon diha Kaniya. Kini ang pinakamahinugdanong butang nga imong pagabuhaton. Si Jesus niingon, "Panglimbasugi ninyo ang pagsulod agi sa pultahan nga masigpit; kay suginlan ko kamo nga daghan ang maninguha sa pagsulod apan dili makahimo" (Luk.13:24). Pabiling putli sa imong kaugalingon (I Tim. 5:22), gikan sa mga dios-dios (I Juan 5:21), gikan sa pagkahugaw sa kalibutan (San. 1:27), ug likayi ang tanang matang sa dautan (I Tes. 5:22). Ayaw tagaig dagkong bili ang mga butang kalibutanon kay kining tanan temporaryo lamang. Sukli ang temtasyon. Bantayi ang imong kaugalingon batok sa mga mini nga magtutudlo (saksi ni Jehovah, Mormons, mga pangulo sa ekumenikal nga kalihokan). Ayaw dayon ug too kon unsay imong nadungog gikan sa TV, radyo, pulpito o mga libro. Daghan nga ginatudlo karon pinaagi niini nga mga sayop ug makahilo sa imong kalag. Susiha diha sa kasulatan ang tanan mong nadungog o nabasa. Kung kini wala mahikaplagi gikan sa Bibliya, isalikway kini.

Si Jesus niingon,"Ang akong inahan ug akong mga igsoon mao kadtong magapatalinghug sa pulong sa Dios ug magatuman niini." (Luk. 8:21) Si Apostol Pablo niingon,"Ug ang mga iya ni Kristo Jesus naglansang sa ilang unod diha sa krus dala ang mga pangibug ug mga tinguha niini" (Gal. 5:24). Kadtong makasulod sa gingharian sa Dios gihinganlan ug giisip "Iyang mga tinawag, pinili ug kasaligang sumusunod" (Pin. 17:14). Ayaw ilimod si Kristo aron dili ka usab ilimod Niya (Mat. 10:33 cf. Luk. 12:4,5). Basaha ang 2 Pedro 1:5-10. Basaha ug pamalandungi, isaulo ug tumana ang nahisulat sa Bibliya.

IUYON ANG IMONG KASING-KASING SA MGA BUTANG SA ITAAS. MAGHARI KA UBAN NI JESUS HANGTUD SA KAHANGTURAN!


Return to Evangelical Outreach
www.evangelicaloutreach.org

Contact Us Or Join Our Email List